Marketingové trendy v znalostnej spoločnosti (Slovak)
Marketing trends in the knowledge-based society (English)

Posolstvo Jána Pavla II. 2016 (Slovak)
The Legacy of John Paul II. in 2016 (English)

Organizácia založená na vedomostiach v období globalizácie a internacionalizácie (Slovak)
Organization based on knowledge in the period of globalization and internationalization (English)