Pracovisko PF Katolíckej univerzity v Poprade • Nábrežie Jána Pavla II. č. 15, 058 01 Poprad


 


Konferencia sa koná pod záštitou
prof. ThDr. Jozefa Jaraba, PhD. – rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku

Odborní garanti konferencie
Mons. prof. ThDr. Jozef JARAB, PhD. - rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok
akad. prof. Ing. Ivan PLANDER, DrSc., dr. h. c. – Trenčianska univerzita, Trenčín
akad. prof. RNDr. Július KREMPASKÝ, DrSc., člen – Elektrotechnická fakulta STU, Bratislava
Dr. h. c. mult. prof. JUDr. Ing. Viktor PORADA, DrSc.– emeritný rektor Vysokej školy Karlovy Vary, Karlove Vary
prof. Ing. Július ALEXY, CSc., dr. h. c. – Ústav ekonómie a manažmentu, Ekonomická univerzita Bratislava
Dr. h. c. doc. PaedDr. Marek STOROŠKA, PhD. – rektor Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia, Prešov
doc. Ing. Daniela ŠPIRKOVÁ, PhD. – Ústav manažmentu STU v Bratislave, Bratislava
prof. nadzw. dr. hab. Piotr MAZUR - Katedra pedagogiki Państwowej Wyższej szkoły zawodowej w Chiełme, Chelm
prof. Ing. Alena DAŇKOVÁ, PhD. – Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, Poprad
doc. PaedDr. ThDr. Anton LISNIK, PhD. – Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, Poprad